تیم بادبادک طی 24 ساعت آینده، پاسخ سوال شما را ایمیل خواهد کرد.